Du är här

Kvalitet

Vårt viktigaste uppdrag är att skapa värde för de vi är till för – våra kunder. Det gör vi genom att leverera hög kvalitet och arbeta metodiskt med förbättringar, både lokalt och gemensamt på koncernnivå. Vårt systematiska kvalitetsarbete är därför en av våra hörnstenar.

Vårt dagliga kvalitetsarbete

Företagen i Team Olivia har en utmanande uppgift. Varje dag hanteras kvalitetsfrågor på en mycket handgriplig nivå. Det handlar många gånger om svåra avvägningar där våra medarbetare balanserar kundernas behov och önskemål mot de beslutade insatserna. Varje medarbetare ska till exempel ha en grundläggande kunskap om den lagstiftning som styr verksamheten men också en lyhördhet och förmåga att förstå vad som är kvalitet för en viss kund. Varje kund ges också möjlighet till dialog genom regelbundna uppföljningar.

Team Olivia vill göra skillnad för våra kunder, boende och omsorgstagare. Den kund som känner sig trygg och blir bemött med respekt kommer också att uppleva att vi har hög kvalitet på våra tjänster.

Kvalitet är ett vitt begrepp, som kan tolkas olika beroende på vem man är. För en kund kan hög kvalitet betyda att det alltid är rent hemma eller att få möjlighet att gå på konsert. Kvalitet för kommuner och landsting kan istället handla om uppfyllda krav på personaltäthet och positiva svar i enkäter. Inspektionen för vård och omsorg, som synar och ger oss tillstånd för vår verksamhet, har ett minimikrav på kvalitet – att vi ska uppfylla de lagar och riktlinjer som reglerar området. För oss i Team Olivia är kvalitet mer än så.

Kvalitetsledning

För att ständigt förbättras jobbar alla våra bolag med kvalitetsledningssystem för arbetsprocesser, egenkontroller och avvikelseanalys. Rutinerna för kvalitetsuppföljningar ute i våra verksamheter, så kallade egenkontroller, utvecklas löpande. Egenkontrollerna skapar förutsättningar för bolagen att proaktivt upptäcka eventuella brister och snabbt kunna sätta in rätt åtgärder.

Samtliga affärsområden arbetar med digitala kvalitetsledningssystem även om implementeringen av dessa kommit olika långt. Affärsområdena hemtjänst och individ och familj samt LSS-boenden i Sverige har enats om ett gemensamt standardiserat system för tidsplanering och uppföljning som underlättar både kunskapsöverföring mellan bolag och uppföljning. Vi använder oss också av internrevision där verksamhetschefer från systerbolag granskar varandras verksamhet. Arbetssättet säkerställer att våra verksamheter följer lagar och regler. Internrevisionen öppnar dessutom möjligheter för kunskapsöverföring mellan våra bolag.

Mätning av vårdresultat

Sedan 2014 har vi etablerat ett samarbete mellan Karolinska Institutet i Sverige och affärsområdet individ och familj. Projektet går ut på att med hjälp av självskattningar mäta vårdresultaten på behandlingshemmen.