Du är här

Medarbetare

Våra medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för att skapa god kvalitet och nöjda kunder samt för att god omsorg ska kunna växa.

Personalarbete nära våra medarbetare

I Team Olivias självständiga dotterbolag är personalfrågorna en självklar och integrerad del av verksamheten. Rekrytering av rätt personer är fundamentalt för att upprätthålla hög kvalitet. Varje bolag måste därför själv vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för sin personal att trivas och utvecklas på jobbet. Dotterbolagen har ett ansvar att uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska, sociala och fysiska förhållanden i arbetsmiljön. Team Olivia arbetar aktivt för att vara en välmående organisation genom friskvård, olika satsningar på god hälsa, gott ledarskap samt genom att arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Stöd från koncernen

Koncernen skapar övergripande arbetsformer och följer upp personalarbetet. Vi erbjuder stöd i medarbetarfrågor i form av verktyg och policys som kan anpassas till de lokala verksamheterna. Det ger våra bolag hjälp i arbetet med arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, rekrytering och introduktion, utveckling och löner. För att uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte arrangerar vi på koncernnivå bland annat Vd-träffar, ledardagar, ekonomträffar och nätverk inom HR och kvalitet.

Uppförandekod

Vår uppförandekod tydliggör vår etiska värdegrund och fungerar som en vägledning i det dagliga arbetet för alla medarbetare. Som en stor arbetsgivare ser vi det också som en av våra uppgifter att vara med och bidra till att introducera personer med olika bakgrund och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Ledarskap och kompetensutveckling

Ett gott och hållbart ledarskap ger förutsättningar för nöjda medarbetare och kunder. Vår övergripande ledarutbildning ger ledare på olika nivåer i våra bolag möjlighet att utveckla sina ledarfärdigheter, nätverka och tillsammans bygga ett hållbart ledarskap. Här ges även rum för internt nätverkande och möjlighet till stöttning i det individuella ledarskapet på lång sikt. Satsningen startade 2012 och hittills har drygt 250 medarbetare genomgått utbildningen.

Löpande kompetensutveckling möter ökande krav på professionalitet och kompetens inom omsorgen. Koncernen samordnar introduktionsprogram och handledning för nya medarbetare  och ger personalen möjlighet att löpande genomgå utbildningar för att vara uppdaterade inom utvecklingen av lagstiftning, regler och nya arbetsmetoder.