Du är här

Medarbetare

Våra medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för att skapa god kvalitet och nöjda kunder samt för att god omsorg ska kunna växa.

Lokalt personalarbete

I Team Olivias självständiga dotterbolag är personalfrågorna en självklar och integrerad del av verksamheten. Rekrytering av rätt personer är fundamentalt för att upprätthålla hög kvalitet. Varje bolag måste därför själv vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för sin personal att trivas och utvecklas på jobbet. Dotterbolagen har ett ansvar att uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska, sociala och fysiska förhållanden i arbetsmiljön. Team Olivia arbetar aktivt för att vara en välmående organisation genom friskvård, olika satsningar på god hälsa, gott ledarskap samt genom att arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Stöd från koncernen

Koncernen skapar övergripande arbetsformer och följer upp personalarbetet. Vi erbjuder stöd i medarbetarfrågor i form av verktyg och policys som kan anpassas till de lokala verksamheterna. Det ger våra bolag hjälp i arbetet med arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, rekrytering och introduktion, utveckling och löner. För att uppmuntra samarbete och kunskapsutbyte arrangerar vi på koncernnivå bland annat Vd-träffar, ledardagar, ekonomträffar och nätverk inom HR och kvalitet.

Uppförandekod och mångfald

Vår uppförandekod tydliggör vår etiska värdegrund och fungerar som en vägledning i det dagliga arbetet för alla medarbetare. Som en stor arbetsgivare ser vi det också som en av våra uppgifter att vara med och bidra till att introducera personer med olika bakgrund och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Ledarskap och kompetensutveckling

Ett gott och hållbart ledarskap ger förutsättningar för nöjda medarbetare och kunder. Vår övergripande ledarutbildning ger ledare på olika nivåer i våra nordiska bolag möjlighet att utveckla sina ledarfärdigheter, nätverka och tillsammans bygga ett hållbart ledarskap.

Löpande kompetensutveckling möter ökande krav på professionalitet och kompetens inom omsorgen. Koncernen samordnar introduktionsprogram och handledning för nya medarbetare och ger personalen möjlighet att löpande genomgå utbildningar för att vara uppdaterade inom utvecklingen av lagstiftning, regler och nya arbetsmetoder.

Nöjda medarbetare

Vi genomför en gemensam medarbetarundersökning i samtliga dotterbolag. Koncernen mäter och följer upp tre gemensamma frågor, resterande frågor ställer och följer respektive dotterbolag upp. De valda indikatorerna ska bidra till att skapa en hög kvalitet i verksamheten. Vi är nöjda med utfallet och vår målsättning är givetvis att uppnå ett ännu bättre resultat och svarsfrekvens i nästa års undersökning.